• top3
 • top1
 • top2
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowejPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Legalizujemy dokumenty handlowe

Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, świadectwa lub zaświadczenia, występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów? Zgłoś się do nas!

Jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego i eksportowego to pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest uwierzytelnienie dokumentów przez Krajową Izbę Gospodarczą lub podmioty związane umową z KIG, w tym Regionalną Izbę Przemysłowo - Handlową w Lesznie.

Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie:
 • faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
 • dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.
 • świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 • świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 • kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność okazanymi oryginałami.
 • świadectwa pochodzenia wystawione przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru (uwaga! konieczne jest podanie we wniosku powodu występowania o dodatkową legalizację i załączenie kserokopii dokumentu, z którego wynika taki wymóg, np. korespondencja)
O legalizację dokumentów mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce.

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

Niezbędne jest dostarczenie nastepujących dokumentów:
 • dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
 • decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.
Kserokopie powyższych dokumentów są potwierdzane przez upoważnionego pracownika za zgodność z okazanym oryginałem. 
W przypadku odpisu z KRS, CEIDG oraz REGON dopuszczalne są aktualne wydruki z określonych przepisami urzędowymi stron internetowych.
W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w/w dokumentach, przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć zaktualizowane dokumenty.
 • wypełnionego wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych
 • dokumentów handlowych do zalegalizowania
Dokumenty do legalizacji są przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, który pozostaje w RIPH. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji (zarówno oryginały jak i kopie) powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

UWAGA:  Uprzejmie informujemy, że legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09.2016 r. będzie realizowana w następujący sposób: w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Treść oświadczenia w załączniku

Działalność legalizacyjną wykonujemy w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie 00-074, ul. Trębacka 4, tel.: 22 6309 600, email: kig@kig.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania czynności legalizacji dokumentów handlowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w szczególności Ustawy o izbach gospodarczych, Wspólnotowego Kodeksu Celnego i Przepisów wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Ministerstwo Finansów, Urzędy Skarbowe, CBA, CBŚ, Prokurator Generalny oraz pracownicy i współpracownicy Krajowej Izby Gospodarczej upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności legalizacyjnych oraz okres niezbędny w procesie weryfikacji zalegalizowanych dokumentów oraz ewentualnych przyszłych roszczeń wspólnych oraz roszczeń osób trzecich.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z wymogiem uzyskania legalizacji dokumentu handlowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w razie niepodania danych osobowych czynność legalizacji dokumentu handlowego nie zostanie wykonana.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Plik do pobrania: a-procedury_legalizacyjne_poprawione_2014_internet__wersja_ostateczna_.pdf
Plik do pobrania: legalizacja_oswiadczenie_wp_za_zgodnosc_z_oryginalem.pdf
Plik do pobrania: cennik_obowiazujacy_od_2_stycznia_2018.pdf
Plik do pobrania: a-zs-wniosek_o_wydanie_swiadectwa_pochodzenia_i_zalegalizowanie_dok_handlowych_zabezpieczony_2019-01-02.doc

TDSK

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)