• top3
 • top2
 • top1

SKB


Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Legalizujemy dokumenty handloweTwój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, świadectwa lub zaświadczenia, występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów? Zgłoś się do nas!

Jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego i eksportowego to pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest uwierzytelnienie dokumentów przez Krajową Izbę Gospodarczą lub podmioty związane umową z KIG, w tym Regionalną Izbę Przemysłowo - Handlową w Lesznie.

Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie:
 • faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
 • dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.
 • świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 • świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 • kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność okazanymi oryginałami.
 • świadectwa pochodzenia wystawione przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru (uwaga! konieczne jest podanie we wniosku powodu występowania o dodatkową legalizację i załączenie kserokopii dokumentu, z którego wynika taki wymóg, np. korespondencja)
O legalizację dokumentów mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce.

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

Niezbędne jest dostarczenie nastepujących dokumentów:
 • dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
 • decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.
Kserokopie powyższych dokumentów są potwierdzane przez upoważnionego pracownika za zgodność z okazanym oryginałem. 
W przypadku odpisu z KRS, CEIDG oraz REGON dopuszczalne są aktualne wydruki z określonych przepisami urzędowymi stron internetowych.
W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w/w dokumentach, przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć zaktualizowane dokumenty.
 • wypełnionego wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych
 • dokumentów handlowych do zalegalizowania
Dokumenty do legalizacji są przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, który pozostaje w RIPH. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji (zarówno oryginały jak i kopie) powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

UWAGA:  Uprzejmie informujemy, że legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09.2016 r. będzie realizowana w następujący sposób: w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Treść oświadczenia w załączniku

Działalność legalizacyjną wykonujemy w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.


Plik do pobrania: a-procedury_legalizacyjne_poprawione_2014_internet__wersja_ostateczna_.pdf
Plik do pobrania: wniosek_o_wydanie_swiadectwa_pochodzenia_wzor_1.doc
Plik do pobrania: legalizacja_oswiadczenie_wp_za_zgodnosc_z_oryginalem.pdf
Plik do pobrania: cennik_obowiazujacy_od_2_stycznia_2018.pdf

PWSZ

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)